OWS

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży  (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których sprzedawcą jest firma P.P.H.U Eko-Instal z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Ligonia 10, 41-945 Piekary Śląskie                                  
 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez P.P.H.U. Eko-Instal. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego. 
 3. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.  
 4. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie firmy P.P.H.U. Eko-Instal lub na stronie internetowej www.eko-instal.info.pl  

§2 DEFINICJE

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają: 

Sprzedawca/Wykonawca – firma P.P.H.U. Eko-Instal z siedzibą w Piekarach Śląskich ul. Ligonia 10; 

Kupujący/Zamawiający – przedsiębiorcy: osoby fizyczne lub prawne, z którymi łączą Sprzedawcę/Wykonawcę stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym/Wykonawcą oraz podmiot, na zamówienie i koszt, którego dostarczane są towary; 

Przewoźnik – podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy lub Kupującego wykonujący transport towarów handlowych lub innego mienia powierzonego do wykonania usługi do miejsca ustalonego przez Strony;  

Umowa – oznacza umowę sprzedaży, dostawy towarów handlowych lub umowę o dzieło lub inną umowę zawartą ze Sprzedawcą/Wykonawcą, niezależnie od nazwy przyjętej przez Strony umowy; 

Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.;  

Zapytanie ofertowe – zapytanie złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne przez Kupującego/Zamawiającego, a skierowane do Sprzedawcy/Wykonawcy w celu otrzymania oferty Sprzedawcy/Wykonawcy;  

Oferta – oświadczenie Sprzedawcy /Zamawiającego złożone na piśmie, przesłaną za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne oświadczenie przekazane Kupującemu/Zamawiającemu w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe;  

Zamówienie/Zlecenie – deklaracja Kupującego/Zamawiającego o przyjęciu Oferty złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne;  

Potwierdzenie zamówienia/zlecenia – oświadczenie Sprzedawcy/Wykonawcy złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne, a potwierdzające zawarcie Umowy;  

Protokół naprawy/obioru prac – pisemne oświadczenie Sprzedającego/Wykonawcy i Kupującego/Zamawiającego o wykonaniu Umowy;  

Złożenie Zamówienia/Zlecenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS.  

§ 3 ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez Kupującego/Zamawiającego oraz Sprzedawcę/Wykonawcę, co do jej przedmiotu w formie pisemnej lub ustnej, a także za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 
 2. Kupujący/Zamawiający składając Zamówienie/Zlecenie akceptuje warunki zakupu/usługi, w szczególności stawki, ceny oraz terminy dostawy lub wykonania usługi, a także jest świadom wszelkich dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby Zamówienie/Zlecenie mogło zostać zrealizowane 
 3. Sprzedający/Wykonawca zastrzega sobie termin 5 dni roboczych od otrzymania Zamówienia/Zlecenia na potwierdzenie jego przyjęcia lub jego odrzucenia. Po upływie tego terminu w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia uważa się Zamówienie/Zlecenie za nieprzyjęte. 
 4. W przypadku, gdy Kupujący/Zamawiający posiada zobowiązania wobec Sprzedającego/Wykonawca, których termin wykonania już upłynął, to Sprzedający/Wykonawca ma prawo wstrzymać się z wykonaniem umowy lub od niej odstąpić. 
 5. Jakiekolwiek zapewnienia, przyrzeczenia, gwarancje i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego. 
 6. W przypadku niewykonania przez Kupującego/Zamawiającego ciążących na nim obowiązków określonych w niniejszych OWS Sprzedawcy/Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedawca/Wykonawca nie jest zobowiązany względem Kupującego/Zamawiającego do naprawienia szkody wynikłej wskutek rozwiązania umowy. 
 7. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia. 

§ 4 WARUNKI WYKONANIA UMOWY

 1. Dokładny termin realizacji Zamówienia winien być każdorazowo wskazany w potwierdzeniu Zamówienia.  
 2. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy towaru: 
  • osobisty odbiór w siedzibie Sprzedającego, 
  • dostawa przez Sprzedającego, 
  • za pośrednictwem firm kurierskich, przy czym uznaje się, iż w tym przypadku wydanie rzeczy następuje w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi.  
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego dostawy towaru za pośrednictwem firm kurierskich, Kupujący ponosić będzie koszty transportu i ubezpieczenia towarów do miejsca przeznaczenia chyba, że Strony postanowią inaczej, 
 4. Kupujący ponosi wszystkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu załadunku lub wydania towaru, 
 5. Osoby odbierające towar w imieniu Kupującego winny posiadać odpowiednie upoważnienie w formie pisemnej, a ich dane osobowe muszą być znane Sprzedającemu, 
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia), 
 7. Zwłoka Sprzedawcy w realizacji Zamówienia nie rodzi prawa Kupującego do odstąpienia od umowy, o ile zostanie on poinformowany niezwłocznie o przyczynach i nowym terminie realizacji.  
 8. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia go opłatą za przechowanie towaru w wysokości 0,2% jej wartości za każdy dzień, ale jedynie po uprzednim wezwaniu Kupującego do odebrania towaru i wyznaczeniu dodatkowego terminu, 
 9. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w razie braku lub opóźnienia wydania towaru w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą (np. powódź, strajk, klęska etc.), nieterminowym i/lub wadliwym wykonaniem umowy przez dostawców Sprzedającego oraz niemożliwymi do przewidzenia zakłóceniami w systemie pracy w przedsiębiorstwie Sprzedającego, 
 10. W momencie odbioru towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jakościowym i ilościowym. Niezgłoszenie reklamacji lub brak protokołu szkody z firmy kurierskiej co do braków ilościowych lub jakościowych oznacza odbiór towaru bez zastrzeżeń.

§ 5 USŁUGI SERWISOWE

 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i autoryzację do montażu, uruchomiania oraz napraw serwisowych urządzeń, 
 2. Ogólny zakres usług obejmuje następujące czynności serwisowe: 
  • przeglądy okresowe i gwarancyjne, 
  • diagnostyka, 
  • niezbędne czynności konserwacyjne i regulacyjne, 
  • naprawy bieżące i awaryjne, 
 3. Części zamienne i materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza wyłącznie Wykonawca. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte w naprawach oraz okresowych przeglądach technicznych odpowiadają parametrom technicznym zalecanym przez producenta i spełniają normy jakościowe stosowane w tym zakresie.  
 4. Miejscem świadczenia usługi jest cały obszar Polski. 
 5. Wykonawca zapewnia dojazd swoich pracowników na miejsce świadczenia usługi w celu jej wykonania. 
 6. Termin wykonania usług będą ustalane każdorazowo z zamawiającym, 
 7. Terminy przekazania Wykonawcy zgłoszenia wykonania usługi, podjęcia przez niego czynności naprawczych oraz wykonania usługi dotyczą dni roboczych i mogą ulec wydłużeniu o dni wolne od pracy.  
 8. Przedłużenie terminów, o których mowa w pkt. 6 może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
 9. W przypadku braku precyzyjnego opisu usterki w Zleceniu naprawy lub konieczności rozszerzenia usługi o zakres napraw stwierdzonych w wyniku podjętych czynności, przeglądu okresowego albo odbiegających od opisanych w Zleceniu naprawy, naprawy te zostaną wykonane po akceptacji Zamawiającego.
 10. W przypadku braku części zamiennych niezbędnych do napraw, o których mowa w pkt. 9. i konieczności ponownego dojazdu Wykonawcy na miejsce naprawy, koszty dojazdu liczone są każdorazowo za dojazd, po akceptacji Zamawiającego.
 11. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia dostępu do miejsca wykonywania usługi oraz energii elektrycznej. 1.12 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za materiały i urządzenia pozostawione w miejscu wykonywania usługi/na terenie nieruchomości.  
 12. W momencie odbioru usługi Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić wykonanie usługi pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze usługi potwierdzony obustronnym podpisem na protokole naprawy/odbioru prac uznawany jest przez Zamawiającego za wykonanie usługi przez Wykonawcę. 
 13. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze urządzenia po naprawie, Wykonawca uprawniony jest do obciążenia go opłatą za jego przechowanie w wysokości 100,00 zł za każdy dzień, ale jedynie po uprzednim wezwaniu do odebrania urządzenia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

§ 6 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. TOWARY

1.1. Ceny towarów podawane przez Sprzedającego są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących stawek.
1.2. Ceny towarów podawane przez Sprzedającego nie zawierają kosztów przesyłki znanych dopiero po realizacji Zamówienia.
1.3. Jeśli ceny towarów będą przedstawione w ofercie w walucie innej niż PLN, wówczas ceny będą przeliczane na PLN w oparciu o określony kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.
1.4. Sprzedający zobligowany jest wystawić fakturę VAT lub paragon oraz opatrzyć ją terminem zapłaty ustalonym z Kupującym, o ile udzielono mu kredytu handlowego. W przeciwnym razie, Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę przy zawarciu umowy, a przed wydaniem towaru.
1.5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy, ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie, jak np. w przypadku wzrostu cen zakupu przez Sprzedającego w stosunku do cen w chwili zawarcia umowy, podwyższenie cen u dostawcy, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki.
1.6. Sprzedawca może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności w formie z nim ustalonej.
1.7. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy Sprzedającego.
1.8. Własność towaru przechodzi na Kupującego z momentem uiszczenia pełnej ceny chyba, że strony postanawiają inaczej (zastrzeżenie prawa własności).
1.9. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności wskazanego na fakturze, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zawartych umów.
1.10. Złożona przez Kupującego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny.

2. USŁUGI SERWISOWE

2.1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi niezwłocznie po ich wykonaniu w terminie ustalonym przez Strony umowy, a w przypadku braku takich ustaleń, przyjmuje się, że zapłata nastąpi w terminie 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu naprawy, który będzie zawierał zastrzeżenia, co do stanu technicznego urządzenia/maszyny/instalacji,
2.2. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobligowany jest również wystawić stosowną fakturę VAT lub paragon.
2.3. Ceny usług, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do przeglądów lub napraw, podawane przez Wykonującego są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązujących stawek.
2.4. Wykonawca zapewnia dojazd swoich pracowników na miejsce świadczenia usługi w celu jej wykonania, w przeliczeniu na ilość przejechanych kilometrów od siedziby Wykonawcy do miejsca wykonania usługi i z powrotem.
2.6. W przypadku, gdy po zawarciu umowy ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Wykonawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny wskazując przyczynę podwyżki. Uprawnienie to przysługuje również Wykonawcy w przypadku wzrostu cen zakupu przez Wykonawcę w stosunku do cen w chwili zawarcia umowy.
2.7. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zabezpieczenia płatności w formie przedpłaty.
2.8. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez

Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy.
2.9. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek (z tytułu opóźnienia) w wysokości odsetek ustawowych od dnia wymagalności na fakturze oraz do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Zamawiającego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zawartych umów.
2.10. Złożona przez Zamawiającego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia wpłaty.

§ 6 GWARANCJA

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 m-cy licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
 2. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania: nieodpowiedni montaż, nieodpowiednia eksploatacja, przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedający/Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego/Zamawiającego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego/Wykonawcę. W takich przypadkach Kupujący/Zamawiający może żądać naprawienia poniesionej w związku z tym szkody od wysokości poniesionej straty, jednak nie więcej niż do wysokości ceny za usługę lub zamówionych towarów.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego/Wykonawcy z tytułu wad ilościowych i jakościowych towaru lub usługi jest ograniczona do obowiązków opisanych w treści niniejszej OWS i nie obejmuje odszkodowania, w tym zwłaszcza nie obejmuje prawa Kupującego/Zamawiającego do żądania od Sprzedającego/Wykonawcy naprawienia przez niego szkód w postaci: utraty spodziewanych zysków lub korzyści, strat o charakterze produkcyjnym, szkody będące skutkiem żądań osób trzecich względem Kupującego, innych strat, utraty renomy, itp.
 3. Strony niniejszym w całości wyłączają rękojmię za wady fizyczne i prawne Produktów, określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego

§8 SIŁA WYŻSZA

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa). W sytuacji, gdy działanie Siły Wyższej trwa dłużej niż 21 dni lub oczekuje się, że będzie trwało dłużej niż 30 dni wówczas Sprzedający ma prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży/Usługi ze skutkiem na datę złożenia takiego oświadczenia Kupującemu.
 2. Pojęcie Siły Wyższej będzie rozumiane jako obejmujące szkody lub opóźnienia spowodowane przez przepisy, rozporządzenia któregokolwiek z rządów, samorządów, zjawiska naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, choroby, epidemie, zamieszki, wojny, strajki, katastrofy, embargo na przewóz towarów lub inne przyczyny, dużych rozmiarów braki zaopatrzenia w energię, nie dające się przewidzieć i będące poza kontrolą Stron i które powstrzymują całkowicie lub częściowo wywiązanie się z zobowiązań objętych Umową Sprzedaży.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 4. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego.
 5. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6.  Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową

Piekary Śląskie 01 styczeń 2020r.